Prezentare

Prezentare ADI-Maramures 2018

DESPRE ADI Maramures

„ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI-MARAMURES” s-a infiintat prin dorinta de cooperare si asociere, exprimata de o parte din Consiliile Locale ale Unitatilor Teritoriale Administrative din judetul Maramures, inclusiv de Consiliul Judetean Maramures, prin reprezentantii legali ai acestora.

Temeiul legal care a stat la baza constituirii Asociatiei, este prevazut in urmatoarele acte normative:

 • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare şi
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 246/2005.

Asociaţia ADI-Maramures este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, avand scopul si atributiile prevazute in Actul constitutiv si Statutul, prevazute de HG 855/2008, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale ADI-Maramures nr. 6/24.03.2010.

Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu  01.11.2001 data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, prin Incheierea nr. 7573/01.11.2001 a Judecatoriei Baia Mare, avand cod CAEN 9499.

Asociatii au imputernicit pe Directorul executiv Popa Daniela, sa desfăşoare procedura de autentificare si comunicare a modificarilor actelor constitutive in fata notarului public, să semneze în mod valabil pentru ei şi în numele lor orice act necesar şi să garanteze autenticitatea semnăturii membrilor asociati.

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

  Scopul Asociatiei declarate in Actul constitutiv si in Statut, vizeaza urmatoarele:

 1. Reglementarea, infiintarea, organizarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, de pe raza de competanta a Unitatilor Administrativ Teritoriale, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate  infiintarii, modernizarii si/sau  dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice  aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
 2. Realizarea  interesului general comun al locuitorilor de pe raza Unitatilor  Adtministrativ Teritoriale membre, pentru:
 • imbunatatirea calitatii serviciului;
 • practicarea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei,;
 • aplicarea principiului „poluatorul plateste”;
 • atingerea si respectarea  standardelor europene privind protectia mediului, precum si
 • cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.ce sta la baza constituirii Asociatiei.

C.    Gestiunea delegata a Serviciului, care se va realiza in baza unui Contract de Delegare, atribuit direct, conform Legii 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Operatorului Regional SC „VITAL” SA.

ACTIUNI SI ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL ADI-Maramures

In vederea atingerii scopului declarat, Asociatia a desfasurat urmatoarele actiuni:

 • Urmarirea respectarii de catre membrii ADI-Maramures a prevederilor din Tratatul de aderare si a conformarii la Directivele Europene in ceea ce priveste calitatea apei si a epurarii apelor uzate;
 • Participa si aproba Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, stabilita prin Master Plan pe faze de implementare, la nivelul judetului Maramures;
 • Implementarea prin UIP constituit la nivelul Asociatiei a Proiectului „MARA-Managementul retelelor de apa-Reabilitarea sistemului de apa in 8 UAT din jud. Maramures, prin Programul National SAMTID, in valoare totala de 13.338,052 mii euro;
 • Implementarea conceptului de regionalizare, prin atragerea de noi membrii in Asociatie si dezvoltarea acesteia, in etape succesive;
 • Incheiere Contractului de Delegare  a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, aprobat prin Hotararea ADI-Maramures nr. 15/29.10.2008;
 • Monitorizarea respectarii obligatiilor asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate Operatirului si calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor, conform Procedurii aprobata de Consiliul Director si a Programului de monitorizare anual;
 • Asigura ca partener activ interfata intre Autoritatile locale si Operatorul Regional, privind aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciilor si coordoneaza politicile si actiunile de interes comunitar, in vederea cresterii progresive a nivelului de acoperire a Serviciului;
 • Elaborarea de catre 22 UAT membre ADI-Maramures care au delegat Serviciile catre Operatorul Regional, a Studiilor de Oportunitate si a Caietelor de Sarcini, in vederea delegarii, aprobate prin Hotarari ale Consiliilor Locale;
 • Participarea a zece membrii asociati, ca actionari la Operatorul Regional SC”VITAL” SA;
 • Aprobarea Planul de evolutie a tarifelor, corelat cu dezvoltarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si aprobarea anuala a tarifelor ajustate conform prevederilor legale, cu respectarea limitelor de suportabilitate ale populatiei;
 • Actiuni de sustinere a membrilor ADI Maramures in vederea accesarii de fonduri, in vederea realizarii infrastructurii locale de apa si canalizare;
 • Finalizarea proiectului POS Mediu – Axa 1, proiectul „Extinderea si reabiltarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Maramures”, pentru pentru un numar de 6 aglomerari urbane, respectiv 8 UAT, prin atragerea fondurilor de catre ADI Maramures impreuna cu Operatorul Regional SC VITAL SA;
 • Incheierea contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire a programului POIM 2014-2020