Prezentare

Prezentare ADI-Maramures 2018

DESPRE ADI Maramureș

„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI-MARAMUREȘ” s-a înființat prin dorința de cooperare și asociere, exprimată de o parte din Consiliile Locale ale Unităților Teritoriale Administrative din județul Maramureș, inclusiv de Consiliul Județean Maramureș, prin reprezentanții legali ai acestora.

Temeiul legal care a stat la baza constituirii Asociației, este prevăzut în următoarele acte normative:

 • Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare şi
 • OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 246/2005.

Asociaţia ADI-Maramures este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publică, având scopul și atribuțiile prevăzute în Actul constitutiv și Statutul, prevăzute de HG 855/2008, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale ADI-Maramureș nr. 6/24.03.2010.

Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu  01.11.2001 data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, prin Încheierea nr. 7573/01.11.2001 a Judecătoriei Baia Mare, având cod CAEN 9499.

Asociații au împuternicit pe Directorul executiv Popa Daniela, să desfăşoare procedura de autentificare și comunicare a modificărilor actelor constitutive în fața notarului public, să semneze în mod valabil pentru ei şi în numele lor orice act necesar şi să garanteze autenticitatea semnăturii membrilor asociati.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

  Scopul Asociației declarate în Actul constitutiv și în Statut, vizează următoarele:

 1. Reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, de pe raza de competanță a Unităților Administrativ Teritoriale, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate  înființării, modernizării și/sau  dezvoltării, dupa caz, a sistemelor de utilități publice  aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
 2. Realizarea  interesului general comun al locuitorilor de pe raza Unităților  Adtministrativ Teritoriale membre, pentru:
 • îmbunătățirea calității serviciului;
 • practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației,;
 • aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
 • atingerea și respectarea  standardelor europene privind protecția mediului, precum și
 • creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitara aferentă Serviciului.ce sta la baza constituirii Asociației.

C.    Gestiunea delegată a Serviciului, care se va realiza în baza unui Contract de Delegare, atribuit direct, conform Legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și Legii 241/2006 cu modificările și completările ulterioare, Operatorului Regional SC „VITAL” SA.

ACȚIUNI ȘI ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL ADI-Maramureș
În vederea atingerii scopului declarat, Asociația a desfășurat următoarele acțiuni:

 • Urmărirea respectării de către membrii ADI-Maramureș a prevederilor din Tratatul de aderare și a conformării la Directivele Europene în ceea ce privește calitatea apei și a epurării apelor uzate;
 • Participă și aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, stabilită prin Master Plan pe faze de implementare, la nivelul județului Maramureș;
 • Implementarea prin UIP constituit la nivelul Asociației a Proiectului „MARA-Managementul rețelelor de apă-Reabilitarea sistemului de apă în 8 UAT din jud. Maramureș, prin Programul Național SAMTID, în valoare totală de 13.338,052 mii euro;
 • Implementarea conceptului de regionalizare, prin atragerea de noi membrii în Asociație și dezvoltarea acesteia, în etape succesive;
 • Încheierea Contractului de Delegare  a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, aprobat prin Hotărârea ADI-Maramureș nr. 15/29.10.2008;
 • Monitorizarea respectării obligațiilor asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor incredintate Operatorului și calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor, conform Procedurii aprobată de Consiliul Director și a Programului de monitorizare anual;
 • Asigura ca partener activ interfața între Autoritățile locale și Operatorul Regional, privind aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciilor și coordoneaza politicile si actiunile de interes comunitar, in vederea cresterii progresive a nivelului de acoperire a Serviciului;
 • Elaborarea de catre 22 UAT membre ADI-Maramures care au delegat Serviciile catre Operatorul Regional, a Studiilor de Oportunitate si a Caietelor de Sarcini, in vederea delegarii, aprobate prin Hotarari ale Consiliilor Locale;
 • Participarea a zece membrii asociati, ca actionari la Operatorul Regional SC”VITAL” SA;
 • Aprobarea Planul de evolutie a tarifelor, corelat cu dezvoltarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si aprobarea anuala a tarifelor ajustate conform prevederilor legale, cu respectarea limitelor de suportabilitate ale populatiei;
 • Actiuni de sustinere a membrilor ADI Maramures in vederea accesarii de fonduri, in vederea realizarii infrastructurii locale de apa si canalizare;
 • Finalizarea proiectului POS Mediu – Axa 1, proiectul „Extinderea si reabiltarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Maramures”, pentru pentru un numar de 6 aglomerari urbane, respectiv 8 UAT, prin atragerea fondurilor de catre ADI Maramures impreuna cu Operatorul Regional SC VITAL SA;
 • Incheierea contractului de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire a programului POIM 2014-2020